КР ӨКМ Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүндө бош кызмат орундарын ээлөөгө сынак жарыялайт

Бул долбоор Азия Өнүктүрүү Банкы (АӨБ) тарабынан Кыргыз Республикасындагы элеттик жамааттарды коргоо үчүн жер көчкү коркунучун проактивдүү азайтуу боюнча биринчи комплекстүү инвестиция болуп саналат. Долбоор структуралык/негизги (курулуш иштери, жабдууларды алуу ж.б.) жана структуралык эмес/негизги эмес иш-чараларды (анын ичинде стратегияны иштеп чыгуу, окутуу жана талдоо) камтыган комплекстүү мамилени колдонот.

Долбоор үч компоненттен турат:

  1. I КОМПОНЕНТ: Жер көчкүнүн кесепеттерин азайтуу инженериясы
  2. II КОМПОНЕНТ: Жер көчкүлөрдүн мониторингинин жергиликтүү жана улуттук системаларын жакшыртуу
  3. III КОМПОНЕНТ: Жер көчкү коркунучун баалоо, тобокелдиктерди азайтуу жана мажбурлап көчүрүү

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдында долбоорлорду башкаруу үчүн жооптуу Долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү (ПИБ) түзүлөт.

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги төмөндөгүлөрдүн кызмат орундарына сынак жарыялайт:

  • Геотехникалык маселелер боюнча координатор (Ош)
  •  Төлөм боюнча адис (Бишкек ш.)
  • Эколог (Ош)
  • Коргоо чаралары (көчүрүү) боюнча адис (Ош ш.)

Иштин көлөмү тиркелген Техникалык тапшырмада баяндалат:

Долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн негизги персоналынын ролдору жана жоопкерчиликтери

Кызмат орду Ролдор жана жоопкерчиликтер
 

Геотехникалык координатор

(i) бардык жарандык объектилерди долбоорлоону жана курууну, товарларды жеткирүүнү, кызматтарды көрсөтүүнү жана потенциалды жогорулатууну кошо алганда, бардык иш-чаралардын координатору катары чыгат;

(ii) натыйжаларга жетишүүнүн мониторинги жана баалоо системаларын иштеп чыгуу жана киргизүү;

(iii) Төмөнкүлөр боюнча кайра текшерүү, мониторинг жүргүзүү, жаңылоо жана отчет берүү: а) долбоордук жана мониторингдин негиздик документинде аныкталган этаптарды, максаттарды жана баштапкы көрсөткүчтөрдү көрсөтүү менен иш-чаралардын аткарылышы; (б) жакырчылыкты кыскартуу стратегиясында жана социалдык стратегияда көрсөтүлгөн талаптарды аткаруу; жана (в) Гендердик аракеттер планын ишке ашыруу;

(iv) курулуш иштеринин, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн жана потенциалды жогорулатуунун берүүчүлөрүнөн келип түшкөн жеткирүүлөрдү жана дооматтарды талдайт жана текшерет жана ПИУнун директоруна отчет берет;

(v) бекитилген критерийлерге ылайык кошумча суб-долбоорлордун артыкчылыктарын аныктоо жана тандоо жана ПИУнун директоруна бекитүүгө берүү;

(vi) жергиликтүү консультанттар менен семинарларды, тренингдерди уюштурат жана өткөрөт;

(vii) иш планынан ар кандай четтөөлөр жөнүндө ПИУнун директоруна отчет берүү;

(viii) 1 жана 2 натыйжаларга жетүү үчүн ПИУнун директоруна колдоо көрсөтүү;

(ix) Операциялык маселелерди аныктайт жана аларды ПИУнун директору менен талкуулайт;

(х) Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү башкармалыгы, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен ишти координациялайт жана көйгөйлөрдү жана/же Долбоордун натыйжаларына жетүү маселелерин чечет жана аталган мекемелерге ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымдайт;

(xi) Долбоордун кызматкерлерин окутуу үчүн таанышуу семинарын же тренингди уюштуруу; Жана

ЖТБнын директору менен биргеликте ЖИБнын жылдык иш планынын биринчи долбоорун иштеп чыгат, андан кийин Долбоордун директоруна бекитүү үчүн берилет.

 

Төлөм боюнча адис

(i) каржылык маселелерге жооп берет, акча каражаттарынын агымын, чыгашасын уюштуруу, алдын ала эсептерге мониторинг жүргүзүү; аванстык эсептерди жана чыгаша ведомостторун түзүү жол-жоболорун жүргүзөт;

(ii) Долбоордун каражаттарын пайдаланууну эсепке алуу үчүн эсептердин программасын иштеп чыгуу;

(iii) АӨБ Төлөмдөрдүн нускамаларынын жоболоруна ылайык эсепти толуктоо үчүн акча каражаттарын алуу өтүнүчтөрүн, чыгашалар жөнүндө отчетту жана төлөмдөрдү төлөө боюнча суроо-талаптарды даярдайт жана экспресстик эсептерди карап чыгат;

(iv) бардык алынган эсеп-фактуралар боюнча төлөмдөрдүн эсебин жүргүзүү;

(v) Долбоор менен байланышкан бардык чыгымдардын өз убагында төлөнүшүн камсыз кылуу;

(vi) Фондду башкарууга жана отчеттуулукка тийиштүү финансылык көзөмөлдү камсыз кылуу; дагы

(vii) ПИУнун директору талап кылган башка тиешелүү функцияларды, милдеттерди жана тапшырмаларды аткарат.

(viii)

Эколог

 

 

(i) айлана-чөйрөнү коргоо боюнча күнүмдүк иштерди координациялайт;

(ii) Долбоордун ишин айлана-чөйрөнү баалоо жана баштапкы экологиялык баалоо боюнча алкактык документтерге, жаратылышты коргоо боюнча иш-чаралардын аткарылышынын мониторинги боюнча отчеттордо берилген сунуштамаларга жана алдын алуу чараларына шайкеш келтирүү;

(iii) Долбоордун потенциалдуу сайттарынын ылайыктуулугун карап чыгуу;

(iv) мыйзамдуу уруксаттарды өз убагында алууну камсыз кылуу;

ESMF (Айлана-чөйрөнү карап чыгуу жана баалоо алкактык документ) ылайык, коргоо документтерин, анын ичинде айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралардын планын даярдайт.

(v) ), АӨБнын коргоо саясаты, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;

(vi) документтерди, атап айтканда, РжБжБ, МЭБ, комплекстүү отчеттор, курчап турган чөйрөнү башкаруу планы, мониторинг боюнча отчеттор, учурдагы кырдаалга жараша түзөтүүчү иш-чараларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын жаңылайт жана шайкеш келтирет; суб-долбоорлорду иштеп чыгуу, кызыкдар тараптардын пикирлерин жана пикирлерин алуу;

(vii) ЭЭБдин талаптары тендердик документтерге жана келишимдерге киргизилгендигин тастыктайт, негизги бөлүмдөр ЭБПны (курчап турган чөйрөнү башкаруу планын) камтыйт;

(viii) топтун мүчөлөрү жана башка эксперттер менен координациялайт жана ЖЭБди ишке ашыруу үчүн ресурстардын тендердик документтерге киргизилгендигине жана бөлүнгөн ресурстар ишти аткаруу үчүн жетиштүү экендигине баа берет;

(ix) Социалдык аракеттердин эксперти менен даттанууларды кароо механизмин иштеп чыгууну координациялайт жана долбоордун бардык кызматкерлерин, консультанттарын жана подрядчыларын бул механизм менен тааныштырат, аларды келип түшкөн даттануулар жана даттануулар кайсы этапта каралып жаткандыгы менен тааныштырат;

(x) подрядчыларга жана субподрядчыларга экологиялык талаптар жөнүндө алардын иши башталганга чейин жана андан кийин дайыма маалымдап туруу;

(xi) Бардык документтердин веб-сайттарда, маалымат такталарында, резиденттерге жана кызыкдар тараптарга (агенттиктерге) түшүнүктүү форматта жана тилде жарыяланышын камсыз кылуу;

Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралардын аткарылышын көзөмөлдөйт жана АӨБга берилүүчү айлана-чөйрөнү коргоо боюнча отчетторду даярдайт;

Коргоо боюнча адис (көчүрүү) (i)             Долбоорлоо иштеринин перспективдүү объектилеринин OZiP RD (экспертиза жана экологиялык баалоо үчүн негиздик документ) талаптарына ылайык келүүсүнө талдоо жүргүзөт.

(ii)             жана чакан долбоорлорду тандоо критерийлери;

(iii)           (ii) Долбоордун иши ОППда, ЖЧКда жана мониторинг боюнча отчеттордо сүрөттөлгөн башка алдын алуу иш-чараларында чагылдырылган чараларга жана талаптарга шайкеш келишин камсыздайт;

(iv)           (iii) Кошумча субдолбоорлор жана башка иштер, анын ичинде консультацияларды жана ГРМди ишке ашыруу үчүн тийиштүү экспертизанын отчетун жана/же жерлерди алуу жана көчүрүү планын (ЖКЖК- ЖЧК) даярдоону камсыз кылуу;

(v)            (iv) деталдуу долбоорлоодо ЖАКПнын жаңыланышын камсыз кылуу;

(vi)           (v) Тендердик документтер, потенциалды жогорулатуу программасы, демонстрациялык план жана ар кандай башка иш-чаралар ЖАКПнын (ЖАКБ) жана гендердик иш-аракеттер планынын талаптарына шайкеш келишин камсыз кылуу;

(vii)          (vi) Тендердик катышуучуда ЖАРП-ЖАКПны ишке ашыруу жана жаңылоо үчүн жетиштүү ресурстар бар экендигин камсыз кылуу;

(viii)         (vii) социалдык кепилдиктерди ишке ашыруу жана гендердик мониторингдин планын ишке ашыруу боюнча иш-чараларды жүргүзөт; АӨБга берүү үчүн социалдык кепилдиктер жана гендердик маселелер боюнча отчетторду даярдайт; Жана

(ix)           АӨБнын 2009-жылдагы Коргоо саясатынын талаптарына, ошондой эле көчүрүүнү уюштурууга тиешелүү мыйзамдарга жана ченемдик укуктук актыларга (Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) ылайык ар кандай иштердин аткарылышын камсыздайт.

Кызыккан талапкерлер кызыккандыгы тууралуу катты, орус жана англис тилдеринде сүрөтү менен резюмесин (резюмесин резюмеге тиркөө керек), акыркы 5 жылдагы иштеген жеринен эки рекомендация катын, ошондой эле көчүрмөсүн бериши керек. Тиешелүү дипломдорду жана/же кызмат ордун көрсөтүү менен сертификаттарды

2022-жылдын 8-апрели саат 18:00гө чейин piulrm.kg@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүңүз.

Көрсөтүлгөн мөөнөттөн кеч келип түшкөн жана талаптарга жооп бербеген документтердин толук эмес пакетин камтыган билдирмелер каралбайт.

Кошумча маалымат үчүн: тел. 0555112615