Жарандык коргонуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2018-жылдын 24-майындагы No 54

Жарандык коргонуу жөнүндө

2018-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

(КР 2020-жылдын 15-апрелиндеги No 42, 2020-жылдын 7-майындагы No 52 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 19-октябрындагы No 489 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Жарандык коргонуунун адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому

1-глава. Жалпы жоболор

1-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуу предмети

Ушул Мыйзам тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын жарандык коргоо жаатында келип чыгуучу укуктук мамилелерди жөнгө салат.

Кыргыз Республикасынын бардык жарандары, Кыргыз Республикасынын аймагында жүргөн чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар болгон убактысына карабастан өзгөчө кырдаалдардан корголууга тийиш.

2-статья. Негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамдын максаттары үчүн төмөнкүдөй негизги түшүнүктөр колдонулат:

1) Жарандык коргонуу – тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдардан Кыргыз Республикасынын калкын, материалдык жана маданий баалуулуктарын жана аймагын коргоого даярдоо жана коргоо боюнча мамлекеттик иш-чаралардын тутумунун курамдык бөлүгү;

2) Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму – элементтери болуп Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, коомдук бирикмелеринин жана ыктыярдуу уюмдарынын башкаруу органдары, күчтөрү жана каражаттары болуп саналган, коргоо функцияларын жүзөгө ашыруучу жалпы мамлекеттик тутум. Тынчтык жана аскердик мезгилде өзгөчө кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму Кыргыз Республикасынын Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Улуттук платформасын камтыйт;

3) Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук платформасы – бардык кызыкдар тараптардын, анын ичинде мамлекеттик органдардын катышуусу менен көп секторлуу жана дисциплиналар аралык мүнөзгө ээ болгон кырсыктардын тобокелдигин азайтуу жаатында координациялоонун жана стратегиялык жетекчиликтин улуттук механизми. , жеке сектор жана жарандык коом;

4) өзгөчө кырдаал – коркунучтуу табигый же техногендик кубулуштун, авариянын, катастрофанын, табигый же башка кырсыктын, азыркы кыйратуучу каражаттардын таасиринин натыйжасында Кыргыз Республикасынын белгилүү бир аймагында түзүлгөн кырдаал. адамдардын өлүмүнө, адамдардын ден соолугуна же айлана-чөйрөгө зыян келтирген, олуттуу материалдык чыгымдарга алып келген жана адамдардын жашоо шарттарын бузган;

5) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу – өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучун минималдаштырууга, адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактоого, алар келип чыккан учурда келтирилген зыяндын көлөмүн азайтууга багытталган алдын ала көрүлүүчү иш-чаралардын комплекси;

6) өзгөчө кырдаалдарды жоюу – өзгөчө кырдаалдарды пайда кылган факторлорду локалдаштыруу жана токтотуу, өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда жүргүзүлүүчү жана адамдардын өмүрүн сактап калууга жана ден соолугун сактоого, келтирилген зыяндын көлөмүн азайтууга багытталган авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштар;

7) өзгөчө кырдаал зонасы – өзгөчө кырдаал болгон аймак;

8) өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда коопсуздук – өлкөнүн калкын, аймактарын, объектилерин жана инфраструктурасын тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдын таасиринен келип чыгуучу коркунучтардан коргоонун абалы, калктын жашоосун артыкчылыктуу камсыз кылуу, гендердик жана демографиялык керектөөлөрдү, объекттердин жана инфраструктуранын иштешин эске алуу;

9) Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы – Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу Жарандык коргонуу жагындагы милдеттерди чечүүгө атайын ыйгарым укук берилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу органы;

10) уюмдар – коргонуу, экономикалык жана социалдык маанидеги объекттери бар же тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдардын коркунучунун жогорку даражасын билдирген уюмдар (менчигинин түрүнө карабастан мекемелер, ишканалар, чарбалык объекттер);

11) Жарандык коргонуу боюнча комиссия – Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды уюштуруу жана ишке ашыруу үчүн арналган Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун туруктуу иштөөчү координациялоочу органы;

12) Жарандык коргонуу кызматы – менчигинин түрүнө жана ведомстволук баш ийгендигине (баш ийгендигине) карабастан мамлекеттик органдардын, уюмдардын жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башкаруу органдарынын, күчтөрүнүн жана каражаттарынын ишинин окшош профилине ээ жана иш жүргүзүүгө жөндөмдүү уюштуруу-техникалык бирикмеси. атайын иш-чаралардын белгилүү бир түрүн биргелешип өткөрүү Жарандык коргонуу;

13) Жарандык коргонуунун күчтөрү – Жарандык коргонуунун аскерлери, бөлүктөрү жана кошуундары;

14) Жарандык коргонуу каражаттары – адамдарды куткаруу жана авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү үчүн арналган атайын курулмалар, машиналар, шаймандар, жабдуулар, жабдуулар, байланыш каражаттары, коргоо жана жабыр тарткандарга биринчи жардам көрсөтүү каражаттары, материалдык-техникалык каражаттардын запастары;

15) Жарандык коргонуунун аскерлери жана бөлүктөрү – Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тынчтык жана согуш мезгилиндеги Жарандык коргонуу милдеттерин чечүү үчүн атайын даярдалган аскердик бөлүктөрү, кошуундары жана бөлүктөрү;

16) Жарандык коргонууну түзүү – аймактык-тармактык принцип боюнча уюмдардын базасында түзүлгөн, атайын техникага жана мүлккө ээ болгон, тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда алдын алуу, авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүү үчүн даярдалган, анын ичинде 2012-жылдын 2-апрелинде түзүлгөн түзүлүштөр. ыктыярдуу коомдук бирикмелер;

17) согуш мезгилиндеги Жарандык коргонуу тобуна кирген аймак – Жарандык коргонуу жагындагы маанилүү коргонуу, экономикалык мааниге ээ болгон шаар же башка калктуу конуш жайгашкан аймак;

18) өзгөчө кырдаал зонасында калктын жашоосун артыкчылыктуу камсыздоо – калктын биринчи кезектеги керектөөлөрүн өз убагында канааттандыруу: сууга, тамак-ашка, биринчи керектелүүчү товарларга, медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жана объекттерге, коммуналдык чарбага, турак жайга, транспорттук жана маалыматтык камсыздоого;

19) жарандык коргонууну башкаруу органдары – тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуунун иш-чараларын башкарган жана ишке ашырууну камсыз кылган мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, уюмдар;

20) кырсык – коомдун ишинин олуттуу бузулушу, адамдын аялуулугун жогорулатуу, адамдардын ири курмандыктарына алып келүүчү жана коомдун өз ресурстары менен гана күрөшүү мүмкүнчүлүгүнөн ашкан ири экологиялык зыян;

21) кырсык коркунучу – адамдык жоготуулар, материалдык, экономикалык жана экологиялык зыяндар менен чагылдырылган кырсыктардын натыйжасында мүмкүн болуучу жоготуулар;

22) кырсык коркунучун азайтуу – тобокелдиктин себеп факторлорун системалуу талдоо жана контролдоо жана айлана-чөйрөнү сарамжалдуу башкаруунун негизинде калктын жана аймактардын кырсык коркунучунун таасирин азайтуу, өзгөчө кырдаалдарга даярдыгын жогорулатуу боюнча иш-чаралардын комплекси;

23) эвакуация – өзгөчө кырдаалдын же ыктымалдуу өзгөчө кырдаалдын зоналарынан калкты уюшкан түрдө алып чыгуу (чыгаруу) жана биринчи кезектеги шарттарга ылайык алдын ала даярдалган коопсуз аймактарга (жерлерге) кыска мөөнөткө жайгаштыруу боюнча иш-чаралардын комплекси. жашоону колдоо;

24) калкты көчүрүү – коркунуч келип чыкканда жана өзгөчө кырдаалдарда потенциалдуу кооптуу аймактардан адамдарды убактылуу же жаңы жашоо үчүн коопсуз аймактарга көчүрүү боюнча иш-чаралардын комплекси;

25) өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо – өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга багытталган табигый, техногендик процесстердин, кубулуштардын абалына жана өзгөрүүлөрүнө байкоо жүргүзүү, талдоо, баалоо жана алардын өнүгүшүн болжолдоо боюнча иш-чаралардын комплекси;

26) өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо системасы – өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо боюнча функционалдык жана тармактык түзүмдөрдү жана кызматтарды бириктирген система;

27) потенциалдуу кооптуу объект – өзгөчө кырдаалдардын булагынын реалдуу коркунучун туудурган өрт, жарылуучу, радиоактивдүү, коркунучтуу химиялык, биологиялык жана уулуу заттарды пайдалануучу, өндүрүүчү, кайра иштетүүчү, сактоочу же ташуучу объект, инженердик-техникалык, ошондой эле башка. белгилүү бир шарттарда өзгөчө кырдаалдын реалдуу коркунучун жаратышы мүмкүн болгон курулуштар жана объекттер;

28) потенциалдуу кооптуу аймак – өзгөчө кырдаалдардын коркунучун болжолдоо жана анын социалдык-экономикалык кесепеттерин баалоо жолу менен аталган аймакка таандык болгон кооптуу жаратылыш кубулуштарынын жана техногендик процесстердин тез өнүгүп кетүү коркунучуна дуушар болгон аймак (жер, суу же аба мейкиндиги). өзгөчө кырдаалдар;

29) авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштер – өзгөчө кырдаал зонасында адамдарды куткарууга жана жардам берүүгө, зыян келтирүүчү таасирлердин очокторун локалдаштырууга жана бөгөт коюуга, экинчи даражадагы зыян келтирүүчү факторлордун келип чыгышын болтурбоого, материалдык жана маданий баалуулуктарды сактоого жана сактоого багытталган биринчи кезектеги иштер;

30) Жарандык коргонуу жаатында калкты окутуу – билимдерди жана көндүмдөрдү алуу, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардан жана аскердик кагылышуулардан келип чыгуучу коркунучтардан коргонуу боюнча практикалык көндүмдөрдү алуу боюнча калктын бардык топторунун иш-аракеттерин уюштуруунун максатка багытталган процесси.

31) атайын алдын алуу жана жоюу иш-чаралары – өзгөчө кырдаалдардын зоналарында алдын алуу иш-чараларын уюштуруу жана жүргүзүү, мүмкүн болуучу табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды жоюу, ыкчам жоюу жана авариялык-калыбына келтирүү жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү.

(КР 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

3-статья. Жарандык коргонууну уюштуруунун жана жүргүзүүнүн принциптери

Жарандык коргонууну уюштуруу жана өткөрүү мамлекеттин маанилүү функцияларынын бири, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Кыргыз Республикасында жарандык коргонуу аймактык-тармактык негизде уюштурулат жана жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасында Жарандык коргонууну уюштурууну жана жүргүзүүнү Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму ишке ашырат.

Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы административдик-аймактык бирдиктердин базасында түзүлгөн аймактык подсистемадан, министрликтердин жана ведомстволордун базасында түзүлгөн тармактык подсистемадан жана Жарандык коргонуу жагындагы өзгөчө маселелерди чечүү үчүн түзүлгөн атайын подсистемалардан турат.

Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды пландаштыруу жана ишке ашыруу экономикалык, табигый жана башка өзгөчөлүктөрдү, ошондой эле калктын ар кандай топторунун демографиялык, гендердик, маданий өзгөчөлүктөрүн, аймактардын өзгөчөлүктөрүн жана даражасын эске алуу менен жарандык коргонууну башкаруу органдары тарабынан жүзөгө ашырылат. өзгөчө кырдаалдардын коркунучу.

Жарандык коргонуу боюнча иш-чаралардын планы зарыл жетиштүүлүк жана колдо болгон күчтөрдү жана каражаттарды колдонуу принцибинин негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Жарандык коргонуу чаралары мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын күчтөрү жана каражаттары тарабынан жүзөгө ашырылат.

Согуш мезгилинде мамлекетти Жарандык коргонууга даярдоо жарандык коргонуунун башкаруу органдары тарабынан алдын ала, тынчтык мезгилде – курал-жарактарды, аскердик техниканы жана калкты согуштук аракеттерди жүргүзүүдөн келип чыгуучу коркунучтардан коргоо каражаттарын өнүктүрүүнү эсепке алуу менен жүзөгө ашырылат. бул аракеттердин натыйжасында.

Кыргыз Республикасынын аймагында же анын айрым жерлеринде Жарандык коргонууну тынчтык мезгилден согуш мезгилине которуу Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан согуш абалы жарыяланган же согуштук аракеттер иш жүзүндө башталган учурдан тартып башталат.

4-статья. Жарандык коргонуу жагындагы укуктук жөнгө салуу

Жарандык коргонуу жагындагы укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясына, ушул Мыйзамга, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасы партия болуп саналат.

5-статья. Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы

Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөө тартибин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктайт.

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-апрелиндеги No 179 “Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутуму жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому

Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун милдеттери:

1) ар кандай топтордун демографиялык жана гендердик өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен калкты жана Кыргыз Республикасынын аймагын өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылуу боюнча укуктук ченемдерди иштеп чыгуу жана ишке ашыруу;

2) өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга жана өзгөчө кырдаалдарда өндүрүштүк жана социалдык объектилердин иштешинин туруктуулугун жогорулатууга багытталган максаттуу жана илимий-техникалык программаларды ишке ашыруу;

3) жарандык коргонууну башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын күчтөрүнүн жана каражаттарынын даярдыгын камсыз кылуу;

4) өзгөчө кырдаалдардын социалдык-экономикалык кесепеттерин болжолдоо жана баалоо;

5) Жарандык коргонуу жагындагы маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, алмашуу жана берүү;

6) мамлекеттик органдардын, бардык деңгээлдеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын жетекчилерин жана кызматкерлерин даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу;

7) калкты өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүүгө үйрөтүү;

8) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кырсык коркунучун азайтуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү;

9) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу үчүн финансылык жана материалдык резервдерди камсыз кылуу;

10) Жарандык коргонуу жагындагы өнөр жай, тоо-кен, өрт коопсуздугуна жана контролуна мамлекеттик экспертизаны, контролду жана көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;

11) Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан коргоо жаатындагы эл аралык кызматташтык;

12) калкка тынчтык жана согуш мезгилинде келип чыккан коркунуч жөнүндө сигналдарды өз убагында жеткирүү үчүн баш калкалоочу жайларды жана радиацияга каршы баш калкалоочу жайларды, резервдик командалык пункттарды, байланыш жана эскертүү системаларын түзүү жана аларды даяр абалда кармоо;

13) өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда айыл чарба жаныбарларын, өсүмдүктөрдү, тамак-аш азыктарын, азык-түлүк сырьесун, тоюттарды, суу булактарын жана суу менен камсыздоо системаларын коргоо;

14) өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу;

15) калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды коопсуз аймактарга эвакуациялоо;

16) өзгөчө кырдаалдар учурунда, ошондой эле убактылуу жайгаштырылган жерлерде аялуулукту азайтуу жана аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун алдын алуу;

17) коммуналдык жана техникалык кызматтарды жана коммуникацияларды калыбына келтирүү;

18) медициналык жардам көрсөтүү, калктын жашоосун камсыз кылуу боюнча чараларды ишке ашыруу;

19) өзгөчө кырдаалдарда авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү;

20) радиоактивдүү, химиялык, биологиялык жана башка булганууга дуушар болгон аймактарды табуу жана белгилөө;

21) калкты санитардык тазалоо жана жабдууларды, имараттарды жана башка объекттерди дезинфекциялоо боюнча иш-чараларды жүргүзүү;

22) камуфляждын жеңил жана башка түрлөрү боюнча иш-чараларды жүргүзүү;

23) табигый жана техногендик мүнөздөгү мүмкүн болуучу өзгөчө кырдаалдардан калкка жана аймактарга коркунучка баа берүү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү;

24) өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жана болжолдоо;

25) Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук платформасынын алкагында бардык кызыкдар тараптарды кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча иш-чараларга тартууну уюштуруу;

26) калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча башка иш-чараларды жүргүзүү.

Тынчтык мезгилде Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун иштөөсүнүн төмөнкүдөй режимдери белгиленет:

1) күнүмдүк иш режими – кадимки өндүрүштүк, радиациялык, химиялык, биологиялык (бактериологиялык), сейсмикалык, гидрометеорологиялык шарттарда;

2) жогорку күжүрмөн режим – өндүрүштүк, радиациялык, химиялык, биологиялык (бактериологиялык), сейсмикалык жана гидрометеорологиялык абал начарлаганда же өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу ыктымалдыгы жөнүндө болжолдоодо;

3) авариялык режим – өзгөчө кырдаалдар келип чыкканда жана алардын кесепеттерин жоюу учурунда.

Тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуунун иштөө режимдерин киргизүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

6-статья. Жарандык коргонуунун байкоо жана лабораториялык контролдоо тармагы

Айлана-чөйрөнүн (ачык суу объектилеринин, абанын, топурактын жана өсүмдүктөрдүн), тамак-аш азыктарынын, тамак-аш сырьесунун, тоюттун жана суунун радиоактивдүү, уулуу жана күчтүү уулуу заттар менен, биологиялык (бактериологиялык) жана башка менен булганышын (булганышын) байкоо жана лабораториялык контролдоо үчүн. Каражаттарды, ошондой эле эпидемиялардын, эпизоотиялардын, эпифитотикалык жана башка жугуштуу оорулардын пайда болушуна контролдук кылуу үчүн Жарандык коргонуунун мониторингинин жана лабораториялык көзөмөлүнүн тармагы түзүлүүдө.

Жарандык коргонуунун байкоо жана лабораториялык контролдоо тармагына гигиеналык жана эпидемиологиялык борборлор, ветеринардык лабораториялар жана станциялар, агрохимиялык лабораториялар, айлана-чөйрөнү аналитикалык контролдоо лабораториялары, радиациялык жана химиялык байкоо посттору, ошондой эле объектилердин лабораториялары жана башка уюмдар кирет.

Жарандык коргонуунун мониторингинин жана лабораториялык контролунун тармагын түзүүнүн жана пайдалануунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

2-глава. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын ыйгарым укуктары, министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администрациялык ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдары, Жарандык коргонуу жагындагы калктын укуктары жана милдеттери

7-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жарандык коргонуу жагындагы ыйгарым укуктары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү:

1) Жарандык коргонуу жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты аныктайт;

2) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорунун негизинде жана аларды аткаруу үчүн Жарандык коргонуу жаатындагы концепцияларды, стратегияларды жана программаларды бекитет. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик программаларын ишке ашыруу тартиби;

3) Жарандык коргонуу жаатында илимий изилдөөлөрдү иштеп чыгууну жана жүргүзүүнү, атайын программаларды ишке ашырууну уюштурат;

4) Жарандык коргонуу кызматтарынын тизмесин аныктайт жана алардын милдеттерин, функцияларын, ишинин тартибин, жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын жана уюмдардын укуктарын жана милдеттерин бекитет, Жарандык коргонуунун республикалык кызматтарын түзүү жөнүндө чечим кабыл алат;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-январындагы No 16 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу кызматтары жөнүндө” токтому

5) Жарандык коргонуунун муктаждыктары үчүн мамлекеттик финансылык жана материалдык резервдерди түзүүнү камсыз кылат, ошондой эле аларды пайдалануунун тартибин аныктайт;

6) республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен Жарандык коргонуунун кечиктирилгис иш-чараларын каржылоо маселелерин чечет;

7) ири масштабдагы өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга жетекчилик кылуу жана алар келип чыккан учурда мамлекеттик жардам көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алат;

8) аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, уюмдардын жана Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ортосунда Жарандык коргонуу жаатындагы маалыматтарды чогултуу жана алмашуу тартибин аныктайт;

9) Жарандык коргонуунун түзүмдөрүн түзүүнүн жана ишинин тартибин аныктайт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 5-февралындагы No 41 “Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу аскерлери жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 3-июнундагы № 274 “Жарандык коргонуу түзүлүштөрү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому

10) өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда аялдарга жана балдарга карата зомбулуктун тобокелдиктерин азайтуу боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле башка уюмдардын жана жарандардын өз ара аракеттенүү тартибин аныктайт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 22-августундагы No 418 “Зордук-зомбулуктун коркунучун азайтуу боюнча мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле башка уюмдардын жана жарандардын өз ара аракеттенүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда аялдарга жана балдарга каршы”

11) аймактарды Жарандык коргонуу топторуна кошуунун тизмегин жана тартибин аларда жашаган калктын санына жана мамлекеттин экономикасында маанилүү ролду ойногон же калктын коопсуздугуна таасир этүүчү уюмдардын, ошондой эле уюмдардын болушуна жараша аныктайт; мамлекеттин экономикасындагы ролуна же калктын коопсуздугуна тийгизген таасирине жараша Жарандык коргонуу категорияларына;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы № 212 “Аймактарды Жарандык коргонуунун категорияларына, уюмдарына, топторуна бекитүү тартибин бекитүү тууралуу” токтому

12) калкты, материалдык жана маданий баалуулуктарды коопсуз аймактарга эвакуациялоонун жана көчүрүүнүн тартибин аныктайт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-майындагы № 219 “Калкты эвакуациялоонун жана көчүрүүнүн, ошондой эле материалдык жана маданий баалуулуктарды коопсуз аймактарга көчүрүүнүн тартибин бекитүү тууралуу” токтому

13) калкты Жарандык коргонуу жагындагы маселелерге үйрөтүү тартибин аныктайт;

14) Жарандык коргонуунун коргоо курулуштарын жана башка объекттерин түзүүнүн тартибин, ошондой эле Жарандык коргонуу максаттары үчүн материалдык-техникалык, тамак-аш, медициналык жана башка каражаттардын запастарын топтоонун, сактоонун жана пайдалануунун тартибин аныктайт;

15) Жарандык коргонууга кабарлоо тартибин аныктайт;

16) өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларга баа берүүнүн критерийлерин белгилейт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-ноябрындагы No 550 “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө кырдаалдардын классификациясын жана аларга баа берүүнүн критерийлерин бекитүү тууралуу” токтому

17) Жарандык коргонуу аскерлеринин өздүк курамынын санын жана Жарандык коргонуу аскерлери жөнүндө жобону бекитет;

18) өзгөчө кырдаалдардын тобокелдигин жана зыянын баалоо тартибин аныктайт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-ноябрындагы № 597 “Өзгөчө кырдаалдардан келтирилген зыянды баалоо тартибин бекитүү тууралуу” токтому

19) өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторинг жүргүзүү жана болжолдоо тутумун түзүүнүн жана иштетүүнүн тартибин аныктайт;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 23-октябрындагы № 569 “Кыргыз Республикасындагы өзгөчө кырдаалдарга комплекстүү мониторингдин жана болжолдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө” токтому

20) авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды жүргүзүүгө кеткен чыгымдардын ордун толтуруунун тартибин аныктайт;

21) Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик экспертизаны, контролду жана көзөмөлдү жүргүзүүнүн тартибин белгилейт;

22) Жарандык коргонуу жагындагы көрсөтмөлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитет;

См.:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-майындагы № 213 “Жарандык коргонуу жаатындагы көрсөтмөлөрдү берүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому

221) атайын алдын алуу жана жоюу иш-чараларын жүргүзүүнүн тартибин аныктайт;

23) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Жарандык коргонуу жагындагы башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

(КР 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

8-статья. Жарандык коргонуу жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ыйгарым укуктары

Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аскердик мекеме болуп саналат жана анын курамына аскер кызматчылары, мамлекеттик кызматчылар, кызматчылар (мындан ары – Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери) жана кенже кызматтык персонал кирет.
Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери символдору жана айырмалоочу белгилери бар атайын жана ведомстволук форма менен камсыздалат. Атайын техника Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген белгилер жана атайын сигналдар менен жабдылган.
Жарандык коргонуунун аскерлери жана Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын бөлүктөрү туруктуу даярдыктагы күчтөр болуп саналат.
Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган:

1) Жарандык коргонуу жагындагы бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга катышат;

2) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча Жарандык коргонууну уюштуруу жана өткөрүү боюнча чараларды ишке ашырат;

3) Жарандык коргонуу жаатында министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдар аткарууга милдеттүү болгон көрсөтмөлөрдү жана нускамаларды чыгарат;

4) Жарандык коргонуу жаатындагы чыгарылган буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү аткарбаган учурда күнөөлүү жеке жана юридикалык жактарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартуу жөнүндө тиешелүү органдарга билдирүүгө;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Жарандык коргонуу жагындагы ченемдерди, эрежелерди жана стандарттарды бузгандыгы үчүн, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар келип чыккан учурда кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана укук коргоо органдарына сунуш киргизет;

6) Жарандык коргонуу жагындагы бардык деңгээлдеги мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын ишин мамлекеттик башкарууну жана координациялоону жүзөгө ашырат;

7) белгиленген тартипте Жарандык коргонуу жагындагы маалыматтарды чогултууну жана иштеп чыгууну, ошондой эле маалымат алмашууну жүзөгө ашырат;

8) Жарандык коргонуу жагындагы башкаруу органдарын, күчтөрүн, уюмдарды жана калкты даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат жана координациялайт;

См.:

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 24-июнундагы № 315 “Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын жана күчтөрүн жана калкты Жарандык коргонуу чөйрөсүндө даярдоонун бирдиктүү системасы жөнүндө” токтому9) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча иш-чараларды координациялайт жана жүргүзөт;

  10) Жарандык коргонуу жагындагы концепцияларды, стратегияларды, максаттуу программаларды иштеп чыгууну жана ишке ашырууну уюштурат;

  11) калкты жана аймактарды коргоо боюнча атайын алдын алуу жана жоюу иш-чараларын, авариялык-калыбына келтирүү иштерин жана башка иш-чараларды жүргүзөт;

  12) жеке коргонуу каражаттарын, химиялык жана дозиметриялык контролдоо каражаттарын түзөт жана тейлейт;

  13) табигый, техногендик жана башка коркунучтардын комплекстүү мониторингинин жана болжолдоонун системасынын иштешин уюштурат;

  14) Кыргыз Республикасынын аймагында калктын жашоо-турмушун, ошондой эле эл аралык уюмдардын жана Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу боюнча Улуттук платформанын катышуучуларынын ишин координациялайт жана камсыз кылат;

  15) мыйзамдарга ылайык Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлерин социалдык жактан коргоону жана камсыздандырууну камсыз кылат;

  16) өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Кыргыз Республикасынын бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутумун, өзгөчө кырдаалдардын келип чыгуу коркунучу же келип чыгышы жөнүндө эскертүү системасын түзөт жана дайыма даяр абалда кармап турат.

  Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу органдын билим берүү уюмдары Жарандык коргонуу жаатындагы адистерди окутуу, даярдоо жана кайра даярдоо максатында түзүлөт.
  Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу органдын билим берүү уюмдарынын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) Жарандык коргонуу жагындагы адистерди окутуу, даярдоо жана кайра даярдоо;

2) Жарандык коргонуу жаатындагы адистердин кесиптик өсүшү жана квалификациясын жогорулатуу үчүн шарттарды түзүү;

3) Жарандык коргонуу жагындагы ишти өркүндөтүүнүн актуалдуу маселелери боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү.

Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана анын аймактык органдарынын ыйгарым укуктары, укуктары жана милдеттери, ченемдик жөнгө салууну жүзөгө ашыруунун тартиби, ошондой эле Жарандык коргонуу жагындагы атайын, лицензиялык, көзөмөлдүк жана контролдук функциялар Бул орган жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

(КР 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 42 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана администрациялык ведомстволорунун Жарандык коргонуу жагындагы милдеттери 9-статья.

Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери жана администрациялык ведомстволору аларга бөлүнгөн ассигнованиелердин жана штаттык бирдиктердин чегинде Жарандык коргонуу жагындагы маселелерди чечүү үчүн бөлүмдөрдү (адистерди) түзөт.
Кыргыз Республикасынын министрликтери, мамлекеттик комитеттери жана администрациялык ведомстволору:

1) тынчтык жана согуш мезгилиндеги Жарандык коргонуунун пландарын иштеп чыгат жана ишке ашырат, аларды Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашат;

2) бардык деңгээлдеринде жана бардык түзүмдүк бөлүмдөрүндө жарандык коргонуу комиссияларын түзөт, алардын курамын, милдеттерин аныктайт жана алардын ишин координациялайт;

3) Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон күчтөрдү жана каражаттарды даярдоону, кызматкерлерди коркунуч жана өзгөчө кырдаалдарда аракеттенүү эрежелерине үйрөтүүнү жүзөгө ашырат;

4) өзгөчө кырдаалдарда тармактын туруктуулугун жогорулатуу боюнча уюштуруучулук, инженердик-техникалык чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга;

5) радиациялык, химиялык, медико-биологиялык, жарылуу, өрт, экологиялык коопсуздукту, суудагы коопсуздукту, ошондой эле өндүрүштүк жана социалдык объектилерди долбоорлоодо, курууда жана эксплуатациялоодо эрежелердин жана ченемдердин сакталышын камсыз кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууну жана ишке ашырууну камсыз кылат. Жарандык коргонуунун инженердик-техникалык иш-чараларын жүргүзүүдө объекттер;

6) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана өзгөчө кырдаалдарда авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү боюнча иш-чараларды республикалык бюджеттен жана өздүк каражаттардын эсебинен каржылоону камсыз кылат;

7) тынчтык жана согуш мезгилинде экономиканын туруктуу иштеши үчүн зарыл болгон объекттерди сактоого жана калкты коргоого багытталган чараларды ишке ашырууга;

8) Жарандык коргонууну башкаруунун техникалык системаларын түзүүгө жана дайыма даяр абалда кармап турууга;

9) тынчтык мезгилде Жарандык коргонуу максаттарында тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленүүчү материалдык-техникалык, тамак-аш, медициналык жана жеке коргонуу каражаттарынын запастарын түзүүгө жана камтууга;

10) профилдик зонада табигый жана техногендик процесстерге мониторинг жүргүзүү, болжолдоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырат;

11) ведомстволук объекттерде пайда болгон өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрүүгө;

12) өзгөчө кырдаалдарда уюмдардын кызматкерлерин коргоо, уюмдардын ишинин туруктуулугун жана коопсуздугун жогорулатуу маселелерин чечүүдө методикалык жетекчиликти жүзөгө ашырат;

13) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу, уюмдардын кызматкерлерин жана калкты коргоо боюнча тармактык талаптарды, ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгат жана уюмдарга маалымдайт.

10-статья. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандык коргонуу жагындагы милдеттери.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар:

1) Жарандык коргонуу боюнча комиссияларды түзөт жана алардын ишин координациялайт;

2) Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жагындагы мыйзамдарына ылайык чечимдерди кабыл алууга;

3) тынчтык жана согуш мезгилиндеги Жарандык коргонуунун пландарын иштеп чыгат жана ишке ашырат, аларды Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашат;

4) Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте ведомствого караштуу аймакта мониторинг, болжолдоо, кырсык коркунучун баалоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө;

5) кооптуу жаратылыш процесстеринин зонасында жер участокторун бөлүп берүүнү болтурбоо максатында турак жай, административдик жана өндүрүштүк имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн жер участокторун берүү жөнүндө чечимди Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга; ;

6) Жарандык коргонууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон күчтөрдү жана каражаттарды даярдоону жана даяр абалда кармоону ишке ашырат;

7) Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте, анын ичинде региондордогу билим берүү уюмдарында калкты өзгөчө кырдаалдарда коргонуунун жана аракеттердин ыкмаларына окутууну уюштурат;

8) коркунуч жана өзгөчө кырдаалдар учурунда эвакуациялоо иш-чараларын жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алат жана алардын аткарылышын уюштурат;

9) Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн аткарууну камсыз кылат;

10) кооптуу аймактардан калкты көчүрүү боюнча алдын ала комплекстүү чараларды көрүүгө;

11) өзгөчө кырдаалдардын коркунучу же келип чыгышы жөнүндө калкты өз убагында кабардар кылууну камсыз кылууга;

12) ведомствого караштуу объекттерде жана аймактарда келип чыккан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрүүгө;

13) жыл сайын республикалык бюджетте материалдык-техникалык, азык-түлүк, медициналык, жеке жана жамааттык коргонуу каражаттарынын запастарын тынчтык мезгилде түзүүгө жана пайдаланууга даяр абалда кармоого финансылык каражаттарды карасын.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттери:

1) Жарандык коргонуу боюнча комиссияларды түзөт жана алардын ишин координациялайт;

2) Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү үчүн жооптуу кызматкерлерди дайындайт;

3) Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жагындагы мыйзамдарына ылайык өз компетенциясынын чегинде чечимдерди кабыл алууга;

4) Жарандык коргонуунун пландарын иштеп чыгат жана ишке ашырат, аларды Жарандык коргонуу жагындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашат;

5) ведомствого караштуу аймакта кырсык тобокелдиктерин болжолдоо, баалоо жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө;

6) кооптуу жаратылыш процесстеринин зонасында жер участокторун бөлүп берүүнү болтурбоо максатында турак жай, административдик жана өндүрүштүк имараттарды жана курулуштарды куруу үчүн жер участокторун берүү жөнүндө чечимди Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашууга; ;

7) Жарандык коргонууну жүргүзүү үчүн зарыл болгон күчтөрдү жана каражаттарды даярдоону жана даяр абалда кармоону ишке ашырат;

8) Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте калкты өзгөчө кырдаалдарда коргонуунун ыкмалары жана аракеттери боюнча маалымдоого жана окутууга;

9) коркунуч жана өзгөчө кырдаалдар учурунда эвакуациялоо иш-чараларын жүргүзүү жөнүндө чечим кабыл алат жана алардын аткарылышын уюштурат;

10) кооптуу аймактардан калкты көчүрүү боюнча алдын ала комплекстүү чараларды көрүүгө;

11) Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте калкты коркунуч же өзгөчө кырдаалдар жөнүндө өз убагында кабардар кылууну камсыз кылууга;

12) ведомствого караштуу объекттерде жана аймактарда келип чыккан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрүүгө;

13) Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджетте каралат жана финансылык каражаттарды бөлөт;

14) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ыйгарым укуктарынын чегинде Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн аткарууну камсыз кылат.

11-статья. Граждандык коргонуу жагындагы уюмдардын милдеттери

Алардын объектилериндеги уюмдар:

1) өз штатында Жарандык коргонуу боюнча адистин кызмат ордун камтууга;

2) Жарандык коргонуу бөлүктөрүн түзүүгө жана аларды Жарандык коргонуу иш-чараларын жүргүзүүгө даярдыгын камсыз кылууга;

3) тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуунун пландарын иштеп чыгат жана ишке ашырат;

4) потенциалдуу кооптуу объекттерде кырсык тобокелдигине мониторинг жүргүзүү, болжолдоо, баалоо боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө;

5) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, тынчтык жана согуш мезгилинде уюмдардын туруктуу иштеши боюнча иш-чараларды жүргүзүүгө;

6) ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен бирдикте өз кызматкерлерин тынчтык жана согуш мезгилиндеги өзгөчө кырдаалдарда коргонуу ыкмаларына үйрөтүүнү ишке ашырат;

7) өзгөчө кырдаалдарда эскертүү системаларын түзүүгө жана алардын туруктуу иштешин камсыз кылууга;

8) материалдык-техникалык, тамак-аш, медициналык, жеке жана жамааттык коргонуу каражаттарынын запастарын түзүүгө;

9) потенциалдуу кооптуу объекттерде өзгөчө кырдаалдардын таралышынын эсептелген зонасында жашаган персоналды жана калкты жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылууга;

10) өзгөчө кырдаалдын коркунучу жана келип чыгышы жөнүндө жарандык коргонууну башкаруу органдарына жана калкка токтоосуз билдирүүгө;

11) өздөрүнүн объекттеринин аймагында өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча чараларды көрүүгө;

12) зарыл болгон учурда Жарандык коргонууну башкаруу органынын чечими боюнча калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча милдеттерди аткаруу үчүн менчигинде турган транспорт каражаттарын, шаймандарды жана жабдууларды берүүгө.

12-статья. Кыргыз Республикасынын калкынын Жарандык коргонуу жагындагы укуктары жана милдеттери

Кыргыз Республикасынын калкы төмөнкүлөргө укуктуу:

1) өзгөчө кырдаалдар учурунда адамдын өмүрүн, ден соолугун жана жеке мүлкүн коргоого;

2) өзгөчө кырдаалдар зоналарында акысыз медициналык жардам көрсөтүү жана дарылоо үчүн;

3) жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын жарандык коргонуу иш-чараларын жүзөгө ашырууга арналган мүлкүн пайдалангандыгы үчүн;

4) ыктыярдуу (коомдук) куткаруу отряддарына кирүүгө;

5) Кыргыз Республикасынын аймагындагы белгилүү бир жерлерде калк дуушар болушу мүмкүн болгон коркунуч жөнүндө жана зарыл коопсуздук чаралары жөнүндө кабардар болууга;

6) Жарандык коргонуу иш-чараларына катышууга.

Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга түздөн-түз катышкан калкка өзгөчө кырдаалдар зоналарында иштегендиги үчүн белгиленген тартипте компенсацияларды жана жеңилдиктерди алууга укук берилет.

Калкка компенсацияларды жана жеңилдиктерди берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

Кыргыз Республикасынын калкы төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) өзгөчө кырдаал коркунучу келип чыккан учурда өз коопсуздугун камсыз кылуу боюнча эрте чараларды көрүүгө;

2) күнүмдүк ишмердүүлүктө коопсуздук чараларын сактоого, өзгөчө кырдаалдарга алып келиши мүмкүн болгон бузууларга жол бербөөгө;

3) калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо жолдорун, биринчи медициналык жардам көрсөтүү ыкмаларын, жамааттык жана жеке коргонуу каражаттарын колдонуу эрежелерин изилдөөгө;

4) мамлекеттик бийлик органдарына жана уюмдарына өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана кесепеттерин жоюуда жардам көрсөтүүгө;

5) коркунуч же өзгөчө кырдаалдар жөнүндө Жарандык коргонуунун тиешелүү органдарына билдирүүгө.

Жарандык коргонууну башкаруу органдары, Жарандык коргонуу комиссиясы, Жарандык коргонуу кызматтары 3-глава.

13-статья. Жарандык коргонуунун башкаруу органдары

Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы үч деңгээлден турат: республикалык, аймактык жана объективдүү.
Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумун башкарат:

1) республикалык деңгээлде – Кыргыз Республикасынын Премьер-министри – Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуунун башчысы. Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси болуп Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуунун башчысынын орун басары саналат;

2) аймактык деңгээлде – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары – алардын аймактарындагы Жарандык коргонуунун башчылары. Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери аймактык деңгээлдеги Жарандык коргонуунун начальниктеринин орун басарлары болуп саналат;

3) объектинин деңгээлинде – уюмдардын жетекчилери – Жарандык коргонуунун жетекчилери;

4) тармактык подсистемаларда – мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын жетекчилери – Жарандык коргонуунун жетекчилери.

Жарандык коргонуунун башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) республикалык деңгээлде – Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган, ошондой эле борбордук аткаруу бийлигинин органдарынын Жарандык коргонуу бөлүмдөрү (кызматкерлери);

2) аймактык деңгээлде – Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмдөрү, ошондой эле райондордун, шаарлардын жергиликтүү аткаруу бийлик органдарынын Жарандык коргонуу бөлүмдөрү (кызматкерлери) жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

3) объектинин деңгээлинде (уюмдарда) – уюмдун жетекчисине түздөн-түз баш ийген, Жарандык коргонуу жаатындагы маселелерди чечүүгө атайын ыйгарым укук берилген түзүмдүк бөлүмдөр (жеке кызматкерлер).

Жарандык коргонуунун тармактык подсистемасында менчигинин түрүнө карабастан жетекчинин чечими боюнча окшош башкаруу органдары түзүлөт.

 1. 14-статья. Граждандык коргонуу комиссиясыТиешелүү деңгээлдердеги, тармактардагы жана объектилердеги Жарандык коргонуу комиссиялары Жарандык коргонуунун туруктуу координациялоочу органы болуп саналат.

  Жарандык коргонуу комиссиясы өз ишин тиешелүү аймакта жайгашкан уюмдардын администрациялары, коомдук уюмдар же алардын түзүмдөрү менен коомдук коопсуздукту, экономиканы жана айлана-чөйрөнү коргоо жаатында тыгыз өз ара аракеттенүү принциптеринде курат.

  Жарандык коргонуу комиссиясынын компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдери ведомстволук баш ийген же тиешелүү аймакта жайгашкан бардык уюмдар, алардын ведомстволук таандыгына жана менчигинин уюштуруу-укуктук формасына карабастан, ошондой эле тиешелүү аймакта жашаган калк тарабынан милдеттүү түрдө аткарылууга тийиш.
  Жарандык коргонуу комиссиясынын түзүмү жана курамы, анын функциялары ага жүктөлгөн милдеттерди, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана уюмдун штаттык расписаниесин эске алуу менен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан потенциалдуу кооптуу объектилердин санына жараша белгиленет. тиешелүү аймак, өзгөчө кырдаалдардын коркунучу, алардын мүмкүн болуучу кесепеттери жана башка өзгөчөлүктөрү.

  Жарандык коргонуу комиссиялары жөнүндө типтүү жобо Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.

  См.:

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 19-февралындагы No 58 “Жарандык коргонуу комиссиясы жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” токтому

  15-статья. Жарандык коргонуу кызматтары

  Тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү үчүн республикалык, областтык, райондук жана шаардык Жарандык коргонуу кызматтары түзүлөт.
  Жарандык коргонуу кызматтары төмөнкүлөргө багытталган:

  1) Жарандык коргонуунун инженердик, медициналык жана башка атайын иш-чараларын жүргүзүүгө;

  2) өз күчтөрүн жана каражаттарын даярдоого;

  3) авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарды аткарууда Жарандык коргонуунун башкаруу органдарынын жана күчтөрүнүн аракеттерин камсыз кылууга;

  4) Жарандык коргонуу комиссиясынын чечимдерине ылайык атайын тапшырмаларды аткарууга.

  Жарандык коргонуу кызматтарын түзүү, алардын тизмеси жана алар жөнүндө жоболор жөнүндө чечимдер тиешелүү деңгээлдерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, мамлекеттик органдар, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдардын жетекчилери тарабынан өздөрүнүн ыйгарым укуктарына ылайык кабыл алынат.

4-глава. Жарандык коргонуу күчтөрү

16-статья. Жарандык коргонуу күчтөрү

Аскерлер жана Жарандык коргонуу бөлүктөрү – куткаруу күчтөрүнүн уюштуруу өзөгүн түзгөн оптималдуу өлчөмдөгү көп дисциплинардык, жогорку эффективдүү куткаруу тутуму.
Жарандык коргонуунун аскерлеринин жана бөлүктөрүнүн милдеттери:

1) өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кесепеттерин жоюу жана кесепеттерин жоюу боюнча милдеттерди аткарууга аскерлерди жана Жарандык коргонуу түзүлүштөрүн дайыма даяр абалда кармоо;

2) Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы менен биргелешип согуш мезгилинде даярдоо жана жайылтуу боюнча мобилизациялык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;

3) кесиптик жана ыктыярдуу бирдиктерди түзүү, даярдоо;

4) тынчтык жана согуш мезгилинде авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жайылтуу жана жүргүзүү үчүн арналган курал-жарактарды, техниканы, башка материалдык-техникалык каражаттарды топтоо, жайгаштыруу, сактоо жана өз убагында жаңыртуу;

5) өзгөчө кырдаалдар зоналарында жана аларга илгерилетүү жолдорунда чалгындоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;

6) Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле чет мамлекеттердин аймактарында ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин локалдаштыруу жана жоюу боюнча алдын алуу, авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү;

7) жапа чеккен калкты турмуш-тиричиликти биринчи камсыз кылуу каражаттары менен камсыздоого катышуу;

8) ведомстволук, ыктыярдуу өрткө каршы, тоо-кен, суудан куткаруучу түзүмдөрдү, ошондой эле авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарга тартылган башка күчтөрдү жана каражаттарды оперативдүү башкаруу;

9) авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштарга катышуу үчүн алардын күчтөрүн жана каражаттарын тартуу жагында мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар менен өз ара аракеттенүү;

10) авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис жумуштар чөйрөсүндө илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерди жүргүзүү;

11) аскерлердин жана жарандык коргонуу түзүлүштөрүнүн өздүк курамын даярдоону жана кайра даярдоону уюштуруу жана ишке ашыруу, алардын квалификациясын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатуу, окуу процессин программалык-методикалык камсыздоону ишке ашыруу;

12) аскерлердин жана Жарандык коргонуунун бөлүктөрүнүн күжүрмөн жана атайын даярдыгын өркүндөтүүгө багытталган эл аралык машыгууларга, мелдештерге, окуу жыйындарына, семинарларга жана башка иш-чараларга катышуу;

13) ушул Мыйзамдын 5-статьясынын 2-бөлүгүндө каралган Жарандык коргонуу жагындагы башка милдеттерди аткаруу.

Согуш мезгилиндеги жарандык коргонуу аскерлеринин ишинин өзгөчөлүктөрү:

1) согуш мезгилиндеги мамлекеттерге ылайык бөлүктөрдү жана кошуундарды мобилизациялоо жана жайгаштыруу;

2) согуштук аракеттерди жүргүзүүнүн натыйжасында келип чыккан кыйроо борборлоруна жана өзгөчө кырдаалдар зоналарына Жарандык коргонуу күчтөрүнүн киришин камсыз кылуу;

3) Жарандык коргонуу күчтөрүнүн кыймылынын маршруттарында жана өзгөчө кырдаалдар зоналарында чалгындоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;

4) калктын тиричилигин камсыздоо объекттерин калыбына келтирүү боюнча иштерге катышуу, аэродромдорду, жолдорду, өтмөктөрдү жана тылдын инфраструктурасынын башка маанилүү элементтерин калыбына келтирүү менен байланышкан аймактык коргонуунун айрым милдеттерин аткарууга;

5) өлгөндөрдү көмүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү.

Согуштук аракеттердин жүрүшүндө Жарандык коргонуу аскерлеринин өздүк курамы Жарандык коргонууну жүргүзүү милдеттерине байланышпаган кандайдыр бир аскердик милдеттерди аткарууга тартылышы мүмкүн эмес. Жарандык коргонуу аскерлери жана аларда кызмат өтөп жаткан аскер кызматчылары согуштук аракеттерге тикелей катыша алышпайт жана жарандык, аймактык жана жергиликтүү коргонуунун милдеттеринен башка милдеттерди аткара алышпайт.
Жарандык коргонуу аскерлеринин бөлүктөрүнүн жана бөлүмдөрүнүн уюштуруу-штаттык түзүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген сандын чегинде Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан бекитилет.

17-статья. Жарандык коргонууну түзүү

 1. Негизинде Жарандык коргонуу кошуундары түзүлүүчү уюмдардын тизмеси Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмү тарабынан аныкталат жана Жарандык коргонуунун тиешелүү жетекчиси тарабынан бекитилет.
  Жарандык коргонуунун түзүлүүсүнө Кыргыз Республикасынын жарандары кире алышат:1) эркектер – 18 жаштан 60 жашка чейинкилер;

  2) 18 жаштан 55 жашка чейинки аялдарга, мобилизациялык буйруктары бар аскер кызматына милдеттүүлөрдү, I, II жана III топтогу майыптарды (майыптарды), кош бойлуу аялдарды, жашы жете элек балдары бар аялдарды кошпогондо. 8 жаштан, орто жана жогорку медициналык билими бар, 3 жашка чейинки балдары бар аялдар.

  Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу 5-глава

  18-статья. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу

  Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чаралар алардын пайда болуу коркунучун жана алардан мүмкүн болуучу зыянды эске алуу менен алдын ала жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда калкты эвакуациялоо жана/же коопсуз аймактарга көчүрүү жүргүзүлөт.

  Калкты эвакуациялоо жана/же көчүрүү боюнча иш-чараларды жүргүзүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

  Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чараларды пландаштыруу жана ишке ашыруу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана менчигинин түрүнө карабастан уюмдардын башкаруу органдарына жана күчтөрүнө жүктөлгөн функцияларга, милдеттерге, ыйгарым укуктарга жана милдеттерге ылайык жүктөлөт. аларды граждандык коргоо тармагында.

  Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча иш-чараларды координациялоо Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат.

  Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга жетекчилик кылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген өзгөчө кырдаалдардын классификациясынын оордугуна жараша аймагында өзгөчө кырдаал болгон тиешелүү уюмдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жетекчилерине жүктөлөт.

Республикалык жана трансчегаралык өзгөчө кырдаалдын кесепеттери жоюлган учурда жоюуга жетекчилик кылуу Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисине жүктөлөт.

Өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча иштердин начальниги өзүнүн буйругу менен өзгөчө кырдаал зонасынын чектерин, авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүнүн тартибин жана өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды, ошондой эле зарыл болгон учурда белгилейт. , калкты эвакуациялоону жана/же коопсуз аймактарга көчүрүүнү уюштуруу.

Зарыл болгон учурда (адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна түздөн-түз коркунуч) өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча иштердин жетекчиси өзгөчө кырдаал зонасына адамдардын жана транспорт каражаттарынын кирүүсүнө убактылуу чектөө киргизет жана бул зонада жайгашкан уюмдардын ишин токтотот. .

Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы каралбаса, өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин жоюу боюнча иштердин жетекчисинин чечимдери өзгөчө кырдаалдардын зонасында жайгашкан бардык жарандар жана уюмдар үчүн милдеттүү болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, уюмдары жана калкы өзгөчө кырдаал зонасына ар тараптуу жардам көрсөтүүгө жана күчтөрдүн жана каражаттардын, гуманитардык жардамдын тоскоолдуксуз өтүшүнө милдеттүү.
Авариялык-куткаруу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүгө кеткен чыгымдарды тартуунун жана ордун толтуруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

(КР 2020-жылдын 7-майындагы № 52 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик экспертиза, көзөмөл жана контроль 6-глава

19-статья. Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик экспертиза, көзөмөл жана контроль

Жарандык коргонуу жагындагы мамлекеттик экспертиза, көзөмөл жана контроль Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумуна жүктөлгөн милдеттерге ылайык мамлекеттик органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жарандык коргонуу жагындагы эл аралык кызматташтык жана эл аралык келишимдер 7-глава

20-статья. Жарандык коргонуу жагындагы эл аралык кызматташтык жана эл аралык келишимдер

Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен жарандык коргонуу жагындагы кызматташтыгы Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине ылайык мамлекеттик органдар тарабынан жүзөгө ашырылат.

Жарандык коргонуу жагындагы ишти каржылоо 8-глава

21-статья. Жарандык коргонуу жагындагы иш-чараларды каржылоо

Жарандык коргонуу жагындагы иш-чараларды каржылоо Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарына ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен жүзөгө ашырылат.
Жарандык коргонуу жагындагы иш-чараларды жүргүзүүгө кеткен чыгымдардын ордун толтуруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталган тартипте республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

Жарандык коргонуу жагындагы иш-чараларды каржылоо мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттеринде жыл сайын бекитилүүчү бюджеттердин каражаттарынын чегинде каралат.

22-статья. Өзгөчө кырдаалдарды жоюу үчүн финансылык жана материалдык резервдерди түзүү жана пайдалануу

Финансылык жана материалдык резервдердин пайдаланылган фонддорун түзүүнүн, пайдалануунун жана толуктоонун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары менен аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жагындагы мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчилик 23-статья.

Кыргыз Республикасынын кызмат адамдары жана калкы тарабынан Жарандык коргонуу жагындагы милдеттерин аткарбагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке алып келет.

24-статья. Корутунду жоболор

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

“Эркин Тоо” газетасынын 2018-жылдын 5-июнунда No 47 жарыяланды

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү алты айлык мөөнөттө өзүнүн чечимдерин ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
Ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

– “Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-июлундагы No 239 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2009-ж., N 7, 749-ст.);

– “Жарандык коргонуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 13-июлундагы № 108 Мыйзамы (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 2012-ж., No 7, статья. 2719);

– 2017-жылдын 18-мартындагы No 46 “Коргоо жана коопсуздук чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 2017-ж., No 3, 178-статья).